Naoorlogs Grondgebonden

Het naoorlogs grondgebonden woonmilieu bestaat uit heel divers aanbod: jaren 60 grondgebonden is eenvoudige rijtjes, jaren 70 bloemkoolwijken met woonerven, jaren 80 crisisbouw.
Beide woonmilieus kampen met teruglopende aansluiting op de behoefte, maar de verschillende stedenbouwkundige principes bieden verschillende transformatie mogelijkheden. Dit woonmilieu komt zowel voor op het stedelijke als het klein-stedelijke schaalniveau.

Kenmerken
Groot aandeel grondgebonden woningen, weinig voorzieningen en werkgelegenheid, relatief ver van het centrum. Het woningaanbod is eenzijdig. Afhankelijk van de bouwperiode  laat de kwaliteit van de woningen soms te wensen over. Het woningbezit is grotendeels particulier.

  • > 27.500 huishoudens per kern
  • 20-34 woningen / ha
  • 10 winkels / 1.000 huishoudens

Transformatieopgave
Per type wijk is de transformatie verschillend. De jaren 60 wijken  liggen vaak dicht tegen het centrum en hebben een overzichtelijke structuur.  Hier is transformatie naar centrum stedelijk of stedelijk compact op blokniveau een optie.

Voor de  jaren 70 wijken is een aantal voorbeeldstudies gedaan, maar zijn nog weinig concrete voorbeelden beschikbaar. Om deze transformatie scherp te krijgen is het nodig goed inzicht te krijgen in de voor- en  nadelen van dit milieu en de transformatiekansen voor de specifieke locatie. Particulier opdrachtgeverschap zou hier een kansrijke oplossingsrichting kunnen zijn om diversiteit te kunnen toevoegen in bebouwing, woonmilieus, bewoners en functies. In bepaalde regio’s kan verdunning aan de orde zijn.

De jaren 80 en 90 wijken zijn veelal nog te jong om te toe zijn aan transformatie.