OVER DEZE SITE

De transformatieopgave
De woningvraag in de provincie Noord-Holland wordt tot 2030 geschat op circa 240.000 woningen, waarvan 200.000 woningen in Noord-Holland Zuid. Er is voldoende plancapaciteit om kwantitatief aan de vraag te voldoen, maar kwalitatief ligt de vraag anders: er is meer vraag naar (hoog-)stedelijk en centrum- dorps wonen dan gepland en er is een overaanbod in naoorlogse en nieuwe uitbreidingswijken. 
In de provincie Noord-Holland kan niet aan de kwalitatieve vraag worden voldaan binnen de huidige, meest gewenste woonmilieus. Tegelijk is het ook niet mogelijk binnen enkele decennia die woonmilieus uit het niets te creëren. De opgave is daarom bestaande, minder preferente woonmilieus met voldoende capaciteit te transformeren, zodat zij beter aan de vraag kunnen voldoen. Het gaat daarbij om zowel bestaande buurten als om plannen.
Handreiking woonmilieus
De handreiking woonmilieus is ervoor bedoeld de gemeentes te ondersteunen bij deze opgave. Wat hebben de gemeentes nodig om enerzijds zich bewust te worden van deze opgave en anderzijds de goede handvatten te krijgen waarmee ze deze transformatie op gang kunnen krijgen? Daarbij komt dat de gemeente op veel plekken zelf geen eigenaar is en op haar beurt weer anderen moeten inspireren of aansporen tot transformatie. De handreiking is dus niet alleen voor gemeentes, maar ook voor eigenaren en ontwikkelaars.
Categorieën

Voor de typering van milieus is de postcodeindeling van ABF gehanteerd. In de indeling van ABF zijn vijf hoofdcategorieën onderscheiden, van centrum stedelijk plus tot landelijk. De meeste stedelijke komt alleen voor in Amsterdam, de landelijke ontbreekt vrijwel in Noord Holland. Deze categorieën zijn daarom bij de handleiding weggelaten. Er zijn drie hoofdcategorieën onderscheiden: stedelijk, klein stedelijk en dorps. Transformatie is met name mogelijk binnen dezelfde categorie, omdat een stad nu eenmaal niet snel een dorp wordt of andersom.

Ontwikkelaars
De website is in opdracht van de Provincie Noord-Holland ontwikkeld binnen het consortium Noordhollands Peil, door Urhahn Urban Design en Bureau Stedelijke Planning.

Contact

Voor opmerkingen, vragen en tips kunt U contact opnemen met de heer J. Slangen via slangenj[at]noord-holland.nl

nh-webnhp-webuud_webbsp-web